2012. október 31., szerda

Az Isten, aki énekel


Tavaly évközben elgondolkoztam azon, hogy vajon Isten, aki a dallamok megannyi változatával és gazdagságával ajándékozott meg bennünket, szokott-e énekelni? Arról sokat olvastam és hallottam, hogy létezik angyali kórus, akiknek elképzelni sem tudjuk énekük szépségét. De vajon maga az Isten énekel-e? Az akkor gyönyörűségében mindent felülmúló, tökéletes ének lehet. Ennek a kérdésnek a megválaszolása egyre fontosabbnak tűnt nekem, mert sokat változtat az istenképemen. Kérdezgettem sok embert, de biztos választ senki sem tudott adni, csak sejtéseket és találgatásokat.
Egy ideig még foglalkoztatott a kérdés, de lassan elfelejtkeztem róla. Egyik nap azonban olvastam egy könyvet, amiben volt egy bibliai vers részlet. Valamiért ennek az egynek utána szerettem volna nézni a Bibliában, hogyan szól az egész vers, mert még sosem olvastam. Isten válasza a kérdésemre a következő volt:„Az Úr a te Istened közötted van, erős Ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.”
(Sofóniás 3:17)

/Ha ismertek még a Bibliában olyan helyet, ahol Istenről ír, aki énekel, írjátok le, mert arra nagyon kíváncsi lennék /

2012. október 10., szerda

Együttmunkálkodás

 A Lélek segít, hogy mennyei jellemet fejlesszünk ki   „"Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádjuk." (Dán 3:17-18)
  
  Mialatt ezek az ifjak üdvösségüket munkálták, Isten munkálta bennük az akarást és a véghezvitelt jókedvéből. Ebben áll a siker minden feltétele. Nekünk is el kell végeznünk a munkának reánk kiszabott részét, hogy Isten kegyelmében részesülhessünk. Az Úr nem szándékozik helyettünk elvégezni sem az akarást, sem a véghezvitelt. Az Ő kegyelmét azért nyerjük, hogy munkálja bennünk az akarást és a cselekvést, de sohasem azért, hogy a mi törekvéseinket helyettesítse. Lelkünknek fel kell serkennie a vele való együttműködésre. Az Ő Szentlelke működik bennünk, hogy munkálhassuk a saját üdvösségünket. Ez az a gyakorlati lecke, melyre a Szentlélek meg akar bennünket tanítani.  
"Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, 
mind a munkálást jó kedvéből." (Fil 2:13)

  Az Úr együttműködik azokkal, akik komolyan törekszenek arra, hogy Őt szolgálják, mint ahogy együttműködött Dániellel és három társával. A nemes lelki tulajdonságok, valamint a magas erkölcsi színvonalon álló jellem semmi esetre sem a véletlen eredménye. Az alkalmakat Isten adja; a siker azok felhasználásától függ. A Gondviselés nyújtotta lehetőségeket nyomban fel kell ismernünk és buzgón ki kell használnunk. Sokan lehetnének kiváló emberek, ha - miként Dániel - Isten kegyelmében bízva győzelmet aratnának és Istentől kérnének erőt és alkalmasságot munkájuk elvégzéséhez.
  Arra szólítlak fel benneteket, ifjú barátaim, hogy legyetek hűek.  
Minden munkátokat végezzétek teljes szívetekből! Sohase utánozzátok a hanyagokat, akik csak félszívvel szolgálnak! Többször ismételt cselekedetek szokássá válnak, a szokás pedig kialakítja a jellemet. Az élet apróbb kötelességeit teljesítsétek türelmesen! Mindaddig, amíg kisebb kötelességek teljesítésénél alábecsülitek a hűség fontosságát, addig jellemetek alakulása nem kielégítő. A Mindenható szemében valamennyi kötelesség fontos. Az Úr mondta: "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az." (Lk 16:10)  
Az igazi keresztények életében nem léteznek lényegtelen dolgok
(Messages to Young People, 147-148. oldal)”
Eredeti háttér | Orion köd | Világító torony | V.torony 2 | V.torony 3 | V.torony 4